Barion Pixel
Originálne darčeky pre každú príležitosť

Obchodné podmienky

Obchodné a reklamačné podmienky elektronického obchodu

Obchodné a reklamačné podmienky elektronického obchodu www.darcekyukatky.eu

 

Preambula a kontakty

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej

zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Darčeky u Katky s.r.o., so sídlom Brodno 74, 01014 Žilina, IČO: 52138143, zapísaná v Živnostenskom registri Okresný úrad Žilina, Odbor

živnostenského podnikania Číslo živnostenského registra: 580-64423 (ďalej len "predávajúci" v príslušnom

tvare) a spotrebiteľom pričom v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. môže byť fyzická alebo právnická osoba,

ktorá nenakupuje tovar, výrobky alebo služby pre účely jej predaja iným osobám, za účelom podnikania

alebo výkonu zamestnania či povolania (ďalej v texte len “kupujúci” v príslušnom tvare); ktorej predmetom je

kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.darcekyukatky.eu 

 

Kontaktné a fakturačné údaje predávajúceho:

Darčeky u Katky s.r.o.

Brodno 74

01014 Žilina

IČO: 52138143

DIČ: 2120909681

IČ DPH: SK2120909681

Obchodná spoločnosť zapísaná v Živnostenskom registri Okresný úrad Žilina

Tel: +421 951 576 366

Email pre kontakt so spotrebiteľmi: info@darcekyukatky.eu

 

1. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú

neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú

kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od týchto obchodných a reklamačných

podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a

reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi

úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva,

na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom

kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou

na základe ich dohody.

3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu

www.darcekyukatky.eu , ktorú prevádzkuje predávajúci, zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej

platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné

voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je

uvedené inak.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej

stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje

na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu

tovaru.

5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch

Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných

podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom

príslušného súdu.

6. E-shopom alebo elektronickým informačným systémom predajcu sa rozumie verejne dostupný

počítačový systém, prostredníctvom ktorého môže návštevník vykonať objednávku tovarov alebo

služieb.

7. Tovarom, výrobkom a službou sú všetky produkty zverejnené na webových stránkach elektronického

obchodu www.darcekyukatky.eu.

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci, ktorí v deň vykonania objednávky dovŕšil 18-tý

rok života, predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke

predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný

prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok,

uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky

vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len

„potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby

zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je

však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť

alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný

právny predpis neustanovuje inak.

5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením zálohovej faktúry alebo riadnej faktúry v elektronickej alebo

písomnej podobe kupujúcemu alebo uhradením kúpnej ceny prostredníctvom elektronických

platobných prvkov alebo iným riadnym potvrdením prijatia objednávky a súhlasu s uzatvorením

zmluvy zo strany predajcu.

6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred

odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných,

platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že kupujúceho informoval o:

A). hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému

prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke

elektronického obchodu predávajúceho;

B). obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického

obchodu predávajúceho a v č l.1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú

umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

C). telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s

predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má, informoval na príslušnej

podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v č l .1 týchto obchodných a reklamačných

podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

D). adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať

sťažnosť alebo iný podnet, informoval v č l .1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré

sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

E). celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní,

alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob,

akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky,

alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný

uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

F). platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje

dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania

reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a

reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu

predávajúceho,

G). informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri

uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v č l.10 týchto obchodných a reklamačných

podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

H). poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v č l .10 a v prílohe týchto

obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke

elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na

odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú

umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

I). informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením

tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji

tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len

"Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na

vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval

v č l .10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej

podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

J). povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10

ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy, o

službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane

spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v č l.10 týchto obchodných a reklamačných podmienok,

ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

K). okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v č l .10 týchto

obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke

elektronického obchodu predávajúceho;

L). poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623

Občianskeho zákonníka informoval v č l.8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú

umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

M). existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších

zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci

poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných

kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje, informoval na

príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a

reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu

predávajúceho,

N). existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe,

akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej

katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho;

O). dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu

neurčitú, alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o

podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického

obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené

na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

P). minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy

vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického

obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené

na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

R). povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť

predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva

pre kupujúceho takýto záväzok;

 

 

S). funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie

elektronického obsahu, ak je to vhodné, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického

obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené

na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

T). kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je

rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné, informoval na príslušnej katalógovej stránke

elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré

sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

U). možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému

alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na

príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných

podmienkach,

V). úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto

obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke

elektronického obchodu predávajúceho,

W). o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu

dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke

elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré

sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

X). o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej

katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných

podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu

predávajúceho.

7. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov

podľa čl. 2 bod 6. písm . e ) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na

vrátenie tovaru podľa čl. 2 6. písm . i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je

povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:

A). dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom

množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho

uchovanie a ochranu;

B). zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR;

C). bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť

kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu.

Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na

odstúpenie od kúpnej zmluvy;

D). odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky

doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi

predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar

kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými

podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu

náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).

4. Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V

prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu

alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy, resp.

stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim, ani

neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak

kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu

alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu a

to ešte pred potvrdením samotnej objednávky.

2. Kupujúci je povinný

A). prevziať objednaný a dodaný tovar;

B). zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov

na doručenie tovaru,

C). prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní a potvrdiť

neporušenosť ako aj dodanie veci svojím podpisom na dodacom liste alebo hárku kuriérskej

spoločnosti alebo podpisom ním poverenej osoby.

3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými

stranami.

 

5. Dodacie a platobné podmienky

1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej

stránke elektronického obchodu.

2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec

kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 2 - 3 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci

nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním

poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej

primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

3. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného

tovaru alebo iné okolnosti.

4. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje

predávajúci je len ilustračné.

5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, ihneď po doručení. V prípade

zistenia existencie vady tovaru kupujúci vyhotoví záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého

správnosť potvrdí kuriér alebo predajca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného

predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť

doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle č l.8 týchto obchodných a reklamačných podmienok,

uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci

odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru

predávajúcemu znáša predávajúci.

6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

A). oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou alebo zásielkovou službou;

B). poškodenie zásielky zavinené poštou alebo zásielkovou službou;

C). prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku

akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných

prekážok.

7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2.

týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť

kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej

zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

8. Kupujúci môže za objednávku zaplatiť: A) na dobierku pri doručení tovaru.

9. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje paušálne prepravné náklady vo výške v

závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov pričom je kupujúci

o cene dopravy informovaný pred odoslaním objednávky.

10. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcem:

A). zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,

B). zľavu za opakovaný nákup alebo,

C). zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu pričom poskytované zľavy nie je možné

kumulovať.

11. Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Informácie o karte sa nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska a číslo licencie je H-EN-I-1064/2013

 

6. Kúpna cena

1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je kupujúcemu

jasná pred odoslaním objednávky a taktiež podtvrdená v zálohovej alebo riadnej faktúre. Ak je kúpna

cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v

ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí

kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa

považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne

potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

2. Kúpna cena tovaru na pri listovaní katalógu môže byť navýšená o dopravné a balné alebo iné účelne

vynaložené poplatky súvisiace s doručením tovaru kupujúcemu. . Kúpna cena pred odoslaním

objednávky je konečná a platná pre zmluvné strany podľa čl.6 ods. 1 týchto všeobecných

obchodných a reklamačných podmienok.

3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru.

4. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej

zmluvy, spôsobom na akom sa s predajcom dohodli pri uzavieraní zmluvy..

6. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru a

zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je

oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

7. Náklady spojené s montážou alebo vynáškou tovaru alebo iné náklady, nie sú zahrnuté v kúpnej

cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba

splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného

doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať

s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne

odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak je na tovare, alebo

na jeho obale vyznačená lehota použiteľnosti a/alebo lehote minimálnej trvanlivosti, má Kupujúci

právo reklamovať tovar iba do uplynutia vyznačených lehôt. Pokiaľ je na predávanom výrobku alebo

jeho obale vyznačená lehota do ktorej musí byť výrobok použitý, záručná doba skončí po uplynutím

tejto doby. Vybavením reklamácie výmenou vadného tovaru za tovar bez závad, plynie na nový tovar

záručná lehota znova od jeho prevzatia po termín spotreby uvedenom na obale. Za závady potravín

sa považujú závady neodstrániteľné. Kupujúci má preto pri reklamácii právo požadovať podľa

vlastného uváženia výmenu tovaru za tovar bez závad, zľavu z úpnej ceny alebo vrátenie kúpnej

ceny..

2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len

súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom

na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to

kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať

ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, no kupujúci nemôže pre

opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

  1. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho

zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu

vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných

podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke

elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred

odoslaním objednávky.

7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný

reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a

servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu

alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8 týchto

obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným

poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde

možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č.

250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej

zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke

elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním

objednávky prečítať ich.

9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme

elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

10. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru,

ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa

naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkárni predávajúceho v

súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevadzkárne predávajúceho a doručí

predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa čl.8 bodov 1. až 5. týchto

obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“), napr. vo

forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke

elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu

poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení

reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady

tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv, vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho

zákonníka si uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom

tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je

uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

12. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo

vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je

povinný presne označiť reklamované vady tovaru, a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré

mu vyplývajú z čl.8 bodu 1. až 3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622

Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z čl.8 bodov 4. až 5. týchto obchodných a

reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená

prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení

reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť

bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o

uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie

reklamácie iným spôsobom.

13. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623

Občianskeho zákonníka uplatňuje, a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom

rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v

zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba

povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších

prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa

vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku

reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba

reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.

Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po

márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má

právo na výmenu tovaru za nový tovar.

14. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže

predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska

vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby

(ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže

predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru, ani iné

náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

15. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci

ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť,

komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné

posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia

tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez

ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže

zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas

vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný

kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na

odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova

uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

16. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe

uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých, s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola

kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

17. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo

lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

18. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

A). ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú

neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto reklamačných a obchodných

podmienok,

B). ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do

konca záručnej doby tovaru,

C). ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

D.) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou

intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

E.) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti

o tovar,

F.) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore

s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania

tovaru,

G). ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými

udalosťami,

H). ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

I.) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či

atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

J). ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

19. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich

spôsobov:

A). odovzdaním opraveného tovaru;

B). výmenou tovaru,

C). vrátením kúpnej ceny tovaru,

D). vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

E). písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

F). odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

20. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie

kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne,

prostredníctvom poskytovateľa poštovej, kuriérskej alebo donáškovej služby.

21. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po

ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom, a zároveň mu bude spolu s tovarom,

resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

22. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru. To platí pokiaľ nie je pre konkrétne prípady

stanovená záručná doba iná.

23. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej

opravy tovaru.

24. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o

výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto

reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od

prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

25. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho

nasledujúcim spôsobom: A). predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo B). predávajúci vadný

tovar vymení.

26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa čl.8 bodu 15. týchto

reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci

reklamáciu vybaví odstránením vady.

27. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu, viackrát sa opakujúcu odstrániteľnú

vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar

riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu

nasledujúcim spôsobom:

A). výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

B). v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením

kúpnej ceny za tovar.

28. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú

vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar

riadne užívaný ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa čl.8 bodu 15. týchto

reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci

reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických

parametrov.

29. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v

potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa čl.8 bodu 14. týchto reklamačných a obchodných

podmienok.

30. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej

odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

31. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch

rôznych odstrániteľných vád súčasne.

32. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a

požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa čl.8 bodu 1. týchto reklamačných a

obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je

oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

33. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty

nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 

9. Osobné údaje a ich ochrana

1. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju

registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu na stránke

www.darcekyukatky.eu/prihlasenie

 

2. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013

Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), predávajúci, ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej

zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže

spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných

vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z

kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

3. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v

zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä

tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa

zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a

spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o

nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

4. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade

s platnými právnymi predpismi SR.

5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať

výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na

iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí,

aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli

zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

7. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5 týchto reklamačných a obchodných

podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci

po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

8. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním

objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom

oznámil:

A). svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v č l. 1. týchto obchodných a reklamačných

podmienok;

B). identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar

tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii;

C). účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a

kupujúcim; d). že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu

trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v

rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je

kupujúci právnickou osobou;

D). že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.

9. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať

spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich

nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani

podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej

predávajúcemu.

10. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

A). potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

B). účel spracúvania osobných údajov,

C). vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v

informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

C1). identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný;

C2). identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov

nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ;

D). vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje

na spracúvanie,

E). vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom

 

spracúvania,

F). doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania

osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v

rozsahu najmä:

F1). poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak

predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ,

oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z

priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je

Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý

mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje;

F2). informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje

poskytnuté,

F3). okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené;

F4). formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

F5). tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos

osobných údajov;

G). opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom

spracúvania,

H). likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom

spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

I). likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ

alebo iného platného právneho predpisu SR.

11. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely

priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

A). využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v

poštovom styku, alebo

B). poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

12. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ

vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej

práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť konkrétnom prípade takýmto

spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že

námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie

kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

13. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u

predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre

neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov

automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o

preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania,

pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri

preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia

predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa čl.9 ods. 18. týchto Obchodných podmienok.

Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon.

14. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo,

žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo

faxom kupujúci upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v

rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal

rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal

iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, doručí písomne

najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

15. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom

oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v

plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 

16. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a

reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho

informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

17. Obmedzenie práv kupujúceho, podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ, predávajúci bezodkladne písomne oznámi

dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

18. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4

ZnOOÚ, pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho

budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám, a to výrobným spoločnostiam jednotlivých výrobkov

a ich prepravným spoločnostiam.

.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania

zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v

kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu

splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci,

alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je

schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene,

ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať

kupujúceho, a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre

kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od

kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok,

je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v

lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl.

Zákona3 v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby

alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak

predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3.

3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom,

ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie

povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s

výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

A). tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru,

ktorý bol dodaný ako posledný;

B). dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu

alebo posledného kusu;

C). na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia

prvého dodaného tovaru.

5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru, aj pred začatím plynutia

lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim

pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných

podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to

najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým

má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s

kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady

alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb

3 Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji

na diaľku“)

uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy

poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia

od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať

predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci

navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa

prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak

bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie,

nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

11. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia

o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej

zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov

a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto

obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci

nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne

osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na

prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil

povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).

13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania

s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty veci, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť

o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h).

14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil

kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez

toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný,

poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu A). hodnotu, o ktorú sa

znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške, B). náklady,

ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu

kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

16. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu

uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou

tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

17. V súlade s ust. § 7 ods. 6 kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

A). predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na

mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

B). predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia

alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

C). predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo

počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

D). poskytovanie elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie

začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že

vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy;

E). predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho

kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do

pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených

nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

18. Ustanovenia č l.10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty

nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 52 písm. a) OZ.

 

11. Záverečné ustanovenia

1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať

písomnú formu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových

správ vo výnimočných prípadoch telefonický.

3. Spory so spotrebiteľmi vzniknuté pri predaji, odstúpení od zmluvy alebo reklamácií rieši predajca

mimosúdne, prostredníctvom Spotrebiteľského Centra, v zmysle §25 zákon č. 250/2007 Z.z.

4. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné

ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a

doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších

predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

5. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 11.12.2015 a účinnosť voči

kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

6. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito

obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom

rozsahu s nimi súhlasí.

Žilina , dňa 11.12.2015

Darčeky u Katky s.r.o